Privacyregeling Paardenkr8

Privacyregeling Paardenkr8

Deze Privacyregeling is van toepassing op alle overeenkomsten waarbij het Paardenkr8 partij is.

Definities & Begrippen

 • Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Paardenkr8 voor een sessie, workshop of training
 • Opdrachtnemer: Paardenkr8 (verder aangeduid als Paardenkr8): Barbara de Wildt, handelend voor Paardenkr8.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de training, workshop of sessie deelneemt.
 • Teamcoaching: Coaching gericht op Deelnemers behorend tot één bedrijf of instantie
 • Aanvang: het uur waarop de overeengekomen training of activiteit volgens de geakkordeerde offerte aanvangt.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Met betrekking tot gegevens die in het kader van de opdracht aan Paardenkr8 worden verstrekt, zal Paardenkr8 de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Zonder toestemming van de opdrachtgever verstrekt Paardenkr8 deze gegevens en informatie niet aan derden.

 • Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben.
 • Geen der Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.
 • De verplichtingen bedoeld in A. en B. gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.
 • Paardenkr8 is verplicht tot geheimhouding van alle haar bekend zijnde informatie en gegevens.
 • Indien voor het vervullen van de opdracht advies of informatie moet worden ingewonnen bij derden, zullen informatie en gegevens over de opdracht niet aan deze derden worden verstrekt, maar slechts met toestemming van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever kan niet zonder schriftelijke toestemming van Paardenkr8 aan derden mededelingen doen over de aanbieding, aanpak, werkwijze en dergelijke van Paardenkr8, tevens mag de opdrachtgeverPaardenkr8 rapportages niet aan derden ter beschikking stellen.
 • Na het einde van de tussen de partijengesloten overeenkomst(en), zal ieder der partijen onverwijld alle van de andere partij ontvangen informatie aan deze terug geven, behoudens het recht van Paardenkr8 een kopie van de betreffende documenten te bewaren voor het geval dat tussen partijen een geschil ter zake ontstaat.

Eigendom

Het auteursrecht op de door Paardenkr8 uitgegeven/gepubliceerde: foto’s brochures, werkboeken, powerpointsheets, E-zines, boeken en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Paardenkr8, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Paardenkr8 zullen door de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op offertes en voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Paardenkr8 berust uitsluitend bij Paardenkr8.

Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de deelnemer. Deelnemers zijn gerechtigd de materialen te gebruiken voor eigen gebruik en gebruik binnen hun organisatie. Vermenigvuldiging en/of doorgeven aan derden is niet toegestaan en wordt beschouwd als breken van het copyright en is daarmee strafbaar. Het is nadrukkelijk verboden om teksten of beeldmateriaal van Paardenkr8 te gebruiken voor publicaties, scholing, voordrachten of vergelijkbare gelegenheden. Mediapublicaties zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Paardenkr8.

AVG

Paardenkr8.nl maakt geen gebruik van tracking cookies in welke vorm dan ook. Ook worden er op de site en het managementsysteem erachter geen persoonsgegevens bewaard. De enige plaats waarop we om persoonsgegevens vragen is op het contactformulier. Dit is een communicatiemiddel tussen u en Barbara en niemand anders. Websitebeheer heeft geen inzicht in de berichten die worden verstuurd.

Gegevens worden alleen voor het uitzetten van een opdracht gedeeld met Pony Power voor Kids. Mocht u inzage willen hebben in welke gegevens we van u hebben en wat er is gedeeld met Pony Power voor Kids, dan volstaat een e-mail aan mijnprivacy@paardenkr8.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken om uw gegevens te laten verwijderen uit de administratie (met uitzondering van gegevens die noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de belastingdienst.