Algemene voorwaarden Paardenkr8

Algemene voorwaarden Paardenkr8

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij het Paardenkr8 partij is.
 • Opdrachtgever verklaart zich bij aanmelding voor een training schriftelijk met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bekend.
 • Sluit een derde ten behoeve van Opdrachtgever de overeenkomst met het Paardenkr8, dan staat deze derde ervoor in dat Opdrachtgever deze voorwaarden kent en heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarde is gebonden als ware hij zelf opdrachtgever of klant.

Definities & Begrippen

 • Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Paardenkr8 voor een sessie, workshop of training
 • Opdrachtnemer: Paardenkr8 (verder aangeduid als Paardenkr8): Barbara de Wildt, handelend voor Paardenkr8.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de training, workshop of sessie deelneemt.
 • Teamcoaching: Coaching gericht op Deelnemers behorend tot één bedrijf of instantie
 • Aanvang: het uur waarop de overeengekomen training of activiteit volgens de geakkordeerde offerte aanvangt.

Algemeen, risico-acceptatie, aansprakelijkheid en compensatie

 • Tijdens de sessies, workshops en training zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.
 • Opdrachtgever en of deelnemer neemt deel aan een sessie, workshop of training voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van Paardenkr8 geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiend uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.
 • Bij minderjarige deelnemers vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Paardenkr8 voor dergelijke aanspraak door of namens de minderjarige deelnemer.
 • Vooraf, tijdens en na een sessie, workshop of opleiding kunnen deelnemers informatie inwinnen of overleggen.
 • Opdrachtgever en of deelnemer is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden. Is zich bewust en accepteert het risico wat voortvloeit uit de omgang met het paard en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid. Tevens welke risico’s met de paarden kunnen plaatsvinden vooraf, tijdens en na de sessie, workshop, training.
 • Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de trainer/coach op te volgen.
 • Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. Paardenkr8 sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen.
 • Door op het terrein te verblijven tijdens een sessie, workshop of opleiding verklaart opdrachtgever of deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande punten.
 • Paardenkr8 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door de opdrachtgever, ongeacht waarop een dergelijke schadevordering wordt gebaseerd. Paardenkr8 is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens uitvoering van de dienstverlening.
 • Paardenkr8 is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie of materialen verstrekt.
 • Elke aansprakelijkheid van Paardenkr8 voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten.
 • Indien volledig uitsluitsel van aansprakelijkheid door rechterlijk besluit als te ruim wordt gezien zal de totale aansprakelijkheid van Paardenkr8 in geen geval hoger zijn dan het bedrag gelijk aan het totale factuurbedrag (exclusief BTW) zoals overeengekomen voor de werkzaamheden. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van Paardenkr8 in een voorkomend geval.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Met betrekking tot gegevens die in het kader van de opdracht aan Paardenkr8 worden verstrekt, zal Paardenkr8 de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Zonder toestemming van de opdrachtgever verstrekt Paardenkr8 deze gegevens en informatie niet aan derden.

 • A.Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben.
 • B. Geen der Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.
 • De verplichtingen bedoeld in A. en B. gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.
 • Paardenkr8 is verplicht tot geheimhouding van alle haar bekend zijnde informatie en gegevens.
 • Indien voor het vervullen van de opdracht advies of informatie moet worden ingewonnen bij derden, zullen informatie en gegevens over de opdracht niet aan deze derden worden verstrekt, maar slechts met toestemming van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever kan niet zonder schriftelijke toestemming van Paardenkr8 aan derden mededelingen doen over de aanbieding, aanpak, werkwijze en dergelijke van Paardenkr8, tevens mag de opdrachtgeverPaardenkr8 rapportages niet aan derden ter beschikking stellen.
 • Na het einde van de tussen de partijengesloten overeenkomst(en), zal ieder der partijen onverwijld alle van de andere partij ontvangen informatie aan deze terug geven, behoudens het recht van Paardenkr8 een kopie van de betreffende documenten te bewaren voor het geval dat tussen partijen een geschil ter zake ontstaat.

Uitvoering van de opdracht

 • Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is het Paardenkr8 bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
 • Opdrachtgever is alleen tot betaling in verband hiermee verplicht als dit in de offerte is vermeld of bij nadere overeenkomst tussen partijen afgesproken
 • Paardenkr8 staat in voor de bekwaamheid van deze derden als door het Paardenkr8 ingeschakelde hulppersonen.

Totstandkoming overeenkomst bij de verschillende vormen van dienstverlening:

Training, workshops en individuele sessies

Training

 1. De overeenkomst voor een training komt tot stand door de aanmeldingsprocedure:
  Deelname aan een introductie-workshop of individuele paardencoachsessie en/of
  intakegesprek.
 2. Het invullen van het aanmeldformulier en het invullen van de deelnemersvragenlijst.

Als het aanmeldformulier en de deelnemersvragenlijst van de deelnemer aan Paardenkr8 via post of e-mail is ingeleverd en Paardenkr8 is akkoord met de deelname ontvangt de deelnemer binnen 5 werkdagen een e-mail waarin de deelname definitief wordt bevestigd.
Paardenkr8 behoudt zich het recht om deelnemers aan de opleiding te weigeren. Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

Onderbreking training

Een training kan alleen als geheel gevolgd worden.
Een training onderbreken en vervolgen in een volgende trainingsgroep is alleen in overleg mogelijk.

Afbreken training

Bij het vroegtijdig afbreken van de training heeft de deelnemer of opdrachtgever geen recht op restitutie van de trainingskosten.

Annulering training

Annulering van een training dient schriftelijk aan Paardenkr8 te gebeuren.

Bij vervanging van de ingeschreven deelnemer (waarbij de nieuwe deelnemer akkoord is bevonden door Paardenkr8) worden geen kosten in rekening gebracht.

Bij annulering van 4 weken tot 2 weken voor de eerste opleidingsdag wordt 50% van de opleidingsprijs in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 2 weken voor de eerste opleidingsdag bedragen deze kosten 100% van de opleidingsprijs.

Na ontvangst van de schriftelijke annulering gaan wij in onderling overleg na of deelname aan de opleiding kan worden doorgeschoven naar een andere/volgende opleiding.

Workshops

De overeenkomst voor een op de website aangeboden workshop komt tot stand:

 • Door het invullen van het contactformulier op de website of het versturen van een e-mail waarbij de interesse wordt aangegeven voor de workshop. Na deze aanmelding krijg de deelnemer een bevestigingse-mail (tenzij de workshop vol is) en hiermee is de deelname definitief.
 • Deelnemer heeft gedurende 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

Workshops of teamcoachings op maat

Voor Workshops of Teamcoachings op maat worden altijd offertes gemaakt, daarvoor geldt het volgende:

 • Geldigheid offerte
  Een door Paardenkr8 gedane offerte blijft twee maanden geldig, doch kan zij hier schriftelijk of bij voorwaarden van afwijken.
 • Opdrachtformulering
  Een opdracht tot het geven van een workshop wordt uitsluitend aanvaard op basis van een door Paardenkr8 en opdrachtgever gezamenlijk geformuleerde taak. Deze dient in de offerte te worden opgenomen. De geformuleerde opdracht houdt zoveel mogelijk rekening met deze Algemene Voorwaarden.
  De overeenkomst tot opdracht geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging.
 • Afstemming met externe bureaus
  Indien in de organisatie van de opdrachtgever tevens andere coaches of trainers ter vervulling van de vernoemde opdracht werkzaam zijn, zal door Paardenkr8, indien mogelijk, afspraken worden gemaakt teneinde de posities van deze adviseur(s) of trainer(s) in het proces waar de opdracht betrekking op heeft op elkaar af te stemmen.
 • Informatie opdrachtgever
  Teneinde optimaal gebruik te maken van de bij de opdrachtgever aanwezige deskundigheid en ervaring moet Paardenkr8 kunnen rekenen op de medewerking van het bestuur en de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers in de organisatie van de opdrachtgever. Voor een goede uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat de opdrachtgever alle mogelijke medewerking verleent om toegang te krijgen tot informatie die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang is.
 • Informatie/publicatie
  Bij het onjuist citeren van een door Paardenkr8 voortgebracht werk, behoudt zij zich het recht voor maatregelen tot rectificatie van de opdrachtgever te eisen. Indien de opdrachtgever niet kan of wil voldoen aan deze eisen, behoudt Paardenkr8 zich het recht voor tot publicatie van volledige rapportages, voor zover nodig is om tot rectificatie van onjuiste berichtgeving te komen.
 • Duur en einde van de opdracht
  De door Paardenkr8 bij het object van advisering, begeleiding en/of training aangegeven tijd, die voor de uitvoering van (of een onderdeel van) de opdracht benodigd is, heeft een indicatief karakter.De opdracht eindigt na voltooiing van de geformuleerde opdracht en met toezending van de eindafrekening over de betreffende periode.
 • Wijziging opdrachtspecificaties
  Indien omstandigheden leiden tot wijzigingen in de opdrachtspecificaties, zal Paardenkr8 de opdrachtgever hiervan terstond mededeling doen en in goed overleg naar een oplossing zoeken. Wanneer als gevolg van gewijzigde omstandigheden de opdracht niet meer naar behoren kan worden uitgevoerd binnen het overeengekomen budget, zal Paardenkr8 dit terstond aan de opdrachtgever mededelen met vermelding van de noodzakelijk geachte overschrijding en de oorzaken die tot deze overschrijding zullen leiden.

Annulering

workshops en teamcoachings
Annulering tot 4 weken voor aanvang van de standaardworkshops die aangeboden worden op de website is kosteloos.

Bij annulering tussen 4 weken en 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

Bij annulering binnen 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of terugtrekken tijdens de workshop dient 100% betaald te worden.

Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privé omstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshops gezocht worden. Deelnemer krijgt voor die workshop 50% korting.

Wanneer er extra kosten zijn gemaakt door het afhuren van een binnenaccommodatie en/of het inhuren van catering of andere derden en annulering van deze partijen niet mogelijk is dan worden deze kosten voor 100% doorberekend.

Individuele sessies
De inschrijving voor of reservering van Coaching is definitief na een Bevestigingsmail van Paardenkr8. Het versturen van een opdrachtbevestiging door Paardenkr8 maakt de overeenkomst bindend. Paardenkr8 behoudt zich het recht om opdrachten te weigeren.

Annuleren / verschuiven / wijzigen van Individuele sessies:

Annuleren / verschuiven / wijzigen door opdrachtgever
Indien de opdrachtgever de overeengekomen datum voor een individuele sessie wil annuleren, dan gelden de volgende voorwaarden:

24 uur voor aanvang kunt u de afspraak kosteloos annuleren. Daarna brengt Paardenkr8 70% van het factuur bedrag in rekening.

Annulering door Paardenkr8
Paardenkr8 kan sessies, workshops of een opleidingsdag annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de coach/opleider en/of de paarden indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij opdrachtgever.

In goed overleg tussen opdrachtgever en Paardenkr8 kan een vervangende datum worden overeengekomen.

Betalingen

 • Paardenkr8 brengt de deelnamekosten aan sessies, workshops, teamcoachings of training in rekening door middel van een factuur. Deze factuur wordt verstuurd via de e-mail.
 • Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 • Voor de trainingen is in overleg een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat opdrachtgevers niet van de verplichting de volledige trainingskosten te voldoen. Aan gespreide betaling kunnen extra kosten verbonden worden.
 • Bij betaling door een derde, blijft de opdrachtgever zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
 • Cursusmateriaal van de training of workshop is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor aanbevolen literatuur.

Eigendom

Het auteursrecht op de door Paardenkr8 uitgegeven/gepubliceerde: foto’s brochures, werkboeken, powerpointsheets, E-zines, boeken en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Paardenkr8, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Paardenkr8 zullen door de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op offertes en voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Paardenkr8 berust uitsluitend bij Paardenkr8.

Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de deelnemer. Deelnemers zijn gerechtigd de materialen te gebruiken voor eigen gebruik en gebruik binnen hun organisatie. Vermenigvuldiging en/of doorgeven aan derden is niet toegestaan en wordt beschouwd als breken van het copyright en is daarmee strafbaar. Het is nadrukkelijk verboden om teksten of beeldmateriaal van Paardenkr8 te gebruiken voor publicaties, scholing, voordrachten of vergelijkbare gelegenheden. Mediapublicaties zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Paardenkr8.

Administratieve vragen

 • Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de opleiding worden binnen 5 werkdagen beantwoord.
 • Vragen per mail of per brief die een langere verwerkingstijd vereisen, worden binnen 2 werkdagen beantwoord met een ontvangstbevestiging met daarbij een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Klachten

 • Klachten worden schriftelijk kenbaar gemaakt bij de Ondernemer binnen 8 dagen.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Opdrachtgever of Consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geregistreerd, beantwoord en de klacht zal vertrouwelijk behandeld worden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever of Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • In beginsel gaat Ondernemer er van uit dat er in goed onderling overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor de klacht.

Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing (valt onder arrondissement van Utrecht).
 • In beginsel gaat Ondernemer er van uit dat er in goed onderling overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor het geschil. Alle geschillen als hiervoor bedoeld zullen eerst aan een in gemeenschappelijk overleg aan te wijzen mediator worden voorgelegd.
 • Voor de beoordeling en berechting van alle geschillen voortvloeiende uit de tussen Opdrachtgever en het Paardenkr8 gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde zal de rechter van de vestigingsplaats van het Paardenkr8 bevoegd zijn.